dimecres, 17 d’octubre de 2012

REPÀS NOMBRES NATURALS / POTÈNCIES

Aquí us deixo la fitxa d'activitats de repàs. Recordeu que s'ha d'entregar el dilluns 22 d'octubre.
Tenir cura de la presentació!!REPÀS NOMBRES NATURALS / POTÈNCIES

Nom i llinatge:

1. Escriu en xifres.

a) Cent set milions set mil dos-cents tres:
b) Dos-cents disset milions tres mil dotze:
c) Tres-cents milions dotze :
d) Cinc-cents set milions cent mil dotze :
e) Set-cents disset milions dos mil quaranta-set :

2.  Escriu els següents nombres :

a) 2.567.890.198:
b) 1.000.987.009:
c) 4.098.001.098:
d) 8.009.987.345:
e) 3.987.098.001:

3. Per un sorteig es van fer 1.400 participacions a 2 € cada una. 
Es va sortejar un objecte per valor de 957 euros, però només 
es van vendre 825 participacions.
Quants diners es va recollir del sorteig?
Es va perdre o guanyar?
Quants Diners es van perdre o guanyar?

4. Resol les operacions següents :

a) 234.567 : 67                                               b) 20.156 : 456
c) 23.415 : 56                                                 d) 456.723 : 232
e) 765.459 x 245                                            f)  98.267 x 809

5. Escriu en forma de potència:

a) 5 x 5 x 5 x 5 =
b) 4 x 4 x 4 =
c) 9 x 9 x 9 x 9 x 9 x 9 x 9 =
d) 7 x 7 x 7 x 7 x 7 x 7 =
e) 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 =

6. Resol les potències següents:

a) 5 2=                                    b ) 83 =                                   c) 94 =
d) 72 =                                    e) 122 =                                   f) 65 =
g) 104=                                   h) 106=                                   i) 107=

7. Escriu en forma abreujada :

a) 5100 =                                b) 45600 =                              c) 7800 =
d) 678000 =                           e) 890000 =                            f) 79000 =

8. Calcula les següents operacions combinades:

a) (761 + 209) x 29                 
b) 68 + (518 – 26 x7)              
c) (8.439 – 7.916 : 2) x 150
d) (25 + 47) + (372 – 179)     
e) 8 x (562 – 348) - 36          
f) (93 – 67) x (54 + 72 : 8)


1 comentari: